اسرار قسمت های یافته ها و بحث و نتیجه گیری در فرآیند انجام مقاله

در بخش اول این نوشتار، آن چه که می بایست در قسمت های مقدمه و مواد و روش های یک مقاله استاندارد – با ساختار مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و بحث و نتیجه گیری – گنجانده شود، به صورت مختصر توضیح داده شد. در این بخش قسمت های یافته ها و بحث و نتیجه گیری فرآیند انجام مقاله مورد بحث قرار می گیرند.

یافته ها

قسمت یافته ها به سوال “چه” پاسخ می دهد. در این بخش فقط یافته ها را بیان کنید. نظرات و توضیحات را برای قسمت بحث و نتیجه گیری رها کنید. از اشکال و جداول مناسب بهره بگیرید، اما توسط ارائه داده های یکسان یک بار توسط اشکال و جداول و دیگر بار در متن، داده ها را تکرار نکنید. از لحاظ نظری، این قسمت کوتاه ترین قسمت مقاله می باشد، به این دلیل که بسیاری از اطلاعات توسط اشکال و جداول ارائه می گردند.

بحث و نتیجه گیری

قسمت بحث و نتیجه گیری به مهمترین سوال، خب که چی می پردازد. در این بخش به شرح و بسط معنای یافته ها و چرایی اهمیت آنها بپردازید. نتایج پژوهش خود را با یافته های پیشین مقایسه نمایید. در صورت وجود یافته های متناقض، آنها را توضیح دهید.اگر بعضی از یافته ها از لحاظ آماری معنادار نبودند، بیان نمایید که تفاوت های مشاهده شده اتفاقی بوده اند. محدودیت های پژوهش را ذکر کنید و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه دهید. در نهایت یک جمع بندی از نتایج بدست آمده پژوهش داشته باشید.

اکنون با توجه به این دو بخش، شما می توانید اقدام به انجام مقاله ای با ساختار استاندارد نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *