علوم پایه (علوم محض یا علوم بنیادی)، یک شاخه علمی می باشد که هدف آن بهبود تئوری های علمی برای درک بهتر یا پیش بینی پدیده های طبیعی می باشد. در مقابل، علوم کاربردی از تئوریهای علمی برای توسعه فناوری استفاده می کند تا پدیده های طبیعی را تغییر داده یا در آنها مداخله کند. علوم پایه به منزله یک پشتیبان در نوآوریهای علوم کاربردی محسوب می¬گردد.

علوم پایه--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی