موسسه علمی پژوهشی فخر رازی آمادگی خود را برای پذیرش تضمینی و چاپ مقالات دانشجویان و پژوهشگران در مجلات معتبر داخلی (علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی تخصصی) و بین المللی (ISI, SCOPUS, ISC) اعلام می دارد.