علوم پزشکی، شاخه ی از علم می باشد که برای تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری ها به وجود آمده است. علوم پزشکی مدرن از طریق داروهای شیمیایی، جراحی، روان درمانی، دستگاه های پزشکی، زیست دارو، پرتو درمانی و …، علم بایومدیکال، پژوهش های بایومدیکال، ژنتیک و فناوری پزشکی را به کار می برد تا بیماریها را تشخیص داده و درمان کند و از وقوع آنها پیشگیری نماید.

علوم پزشکی--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی