موسسه علمی پژوهشی فخر رازی همواره به دنبال جذب پژوهشگران برتر کشور و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت علمی آنها بوده است. لذا در صورت تمایل به همکاری با این موسسه دعوت ما را پذیرفته، فرم ذیل را تکمیل نموده و به جامعه بزرگ پژوهشگران موسسه علمی پژوهشی فخر رازی بپیوندید.

دعوت به همکاری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی