علوم انسانی یکی از شاخه های علم می باشد که جنبه های مختلف جوامع و فرهنگ بشری را مورد مطالعه قرار می دهد. در عصر رنسانس واژه علوم انسانی در مقابل الهیات قرار می گرفت در حالی که امروزه این واژه در مقابل واژه علوم طبیعی قرار می گیرد.

علوم انسانی--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی