نحوه نگارش ادبیات تحقیق هنگام انجام مقاله پژوهشی

برای بیشتر پژوهشگران، نگارش ادبیات تحقیق مقاله، خود امری چالش برانگیز محسوب می گردد. ادبیات تحقیق مرور جامع دانش در دسترس تا زمان انجام مقاله مورد نظر در زمینه ای خاص از علم می باشد. هنگامی که تصمیم به انجام مقاله ای می گیرید، معمولا اولین قدم برای انجام پژوهش، یادگیری بیشتر از مقالاتی است که تاکنون در زمینه مورد نظر چاپ شده است. هنگام انجام مقاله، این کار که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادبیات تحقیق نامیده می شود. ادبیات تحقیق به این دلیل که زمینه ای از اطلاعات مرتبط با سوال تحقیق شما را فراهم می آورد، یکی از ستون هایی است که پژوهش شما بر آن استوار می گردد.

انواع ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق را می توان به دو دسته آزمایشگاهی و نظری تقسیم نمود. ادبیات تحقیق آزمایشگاهی اساسا به بررسی همه اطلاعات در دسترس در رشته ای خاص اشاره می کند و خلاهای پژوهشی که می بایست بر روی آنها کار کرد را تحلیل می کند. در این معنا، ادبیات تحقیق ضرورتا اولین آزمایش هر پژوهشی را شکل می دهد. در این دسته بندی ادبیات تحقیق هر چه گسترده تر باشد، پژوهش دقیق تر و نظام مند تر خواهد بود. بنابراین ادبیات تحقیق آزمایشگاهی یکی از بخش های حیاتی هر پژوهشی به حساب می آید.

ادبیات تحقیق نظری از دو مرحله تشکیل می گردد.

  • بررسی و مطالعه انتقادی ادبیات موجود: معمولا این مرحله به ادبیات تحقیق آزمایشگاهی اشاره دارد.
  • خلاصه سازی و یادداشت نکات مهم ادبیات تحقیق به روشی سازماندهی شده: این مرحله ادبیات تحقیق نظری نامیده می شود.

ادبیات تحقیق می تواند قسمتی از پایان نامه یا مقاله پژوهشی و یا به عنوان مقاله ای مستقل باشد که مقاله مروری نامیده می شود. حال به موارد بالا با جزئیات بیشتر نگاهی می اندازیم.

ادبیات تحقیق پایان نامه و مقاله پژوهشی

هر گزارش / پایان نامه / مقاله پژوهشی با یک مقدمه آغاز می گردد.  این مقدمه ادبیات تحقیق را شکل می دهد. هدف اصلی از مرور ادبیات تحقیق شرح چرایی پژوهش مدنظر به مخاطبین مقاله می باشد. ادبیات تحقیق می بایست با جستجوی کامل ادبیات با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط در پایگاه های داده آنلاین مانند Google Scholar، PubMed و … شروع گردد. هنگامی که همه ادبیات مرتبط جمع آوری گردید، می بایست به طریقه ذیل سازماندهی شود:

  • ادبیات زمینه پژوهش درباره موضوع تحقیق به منظور معرفی رشته مورد نظر.
  • پیشرفت های اخیر در موضوع تحقیق که می توانند به صورت موضوعی یا ترتیبی سازماندهی شوند. به صورت ایده آل برای توصیف پژوهش های انجام شده در زمینه مورد نظر در طی زمان و برجسته سازی پیشرفت های صورت گرفته، موضوعات ادبیات تحقیق می بایست با روش ترتیبی سازماندهی گردند.
  • مرور ادبیات تحقیق می بایست شامل مقایسه تفاوت های پژوهش های پیشین گردد. بررسی جنبه های بحث برانگیز کمک می کند تا خلاهای پژوهشی اصلی شناسایی گردند. این امر برای تعریف بیان مسئله تحقیق و مشخص نمودن اهمیت پژوهش با توجه به سوال تحقیق ضروری است.
  • هنگامی که بیان مسئله معین شد، نقاط قوت و ضعف دیگر پژوهش ها که منجر به شکل گیری بیان مسئله شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. این امر برای تعریف نوآوری پژوهش اهمیت دارد.

 ادبیات تحقیق نباید تفسیر صرف اطلاعات موجود و در دسترس باشد. در حقیقت ادبیات تحقیق خلاصه ای انتقادی و تحلیلی از ادبیات انتخابی است که مخاطبین مقاله را به موضوع اصلی پژوهش راهنمایی می کند.

ادبیات تحقیق به عنوان یک مقاله مستقل: مقاله مروری

ادبیات تحقیق به عنوان یک مقاله مستقل – مقاله مروری – نیز در نظر گرفته می شود. مقاله مروری با بخش ادبیات تحقیق مقاله یا پایان نامه تفاوتی ندارد. با این حال مقاله مروری با داده های آزمایشگاهی سروکاری ندارد.

این نوع ادبیات تحقیق به دو دسته مرور روایی و مرور سیستماتیک تقسیم می شود.

مرور روایی

مرور روایی بحث نظری درباره اطلاعات مرتبط در موضوعی خاص به همراه تحلیل های انتقادی می باشد. مرور روایی مانند بخش ادبیات تحقیق مقالات پژوهشی، ماهیتا تحقیقی کیفی است.

معمولا مرور روایی به شکل ذیل سازماندهی می گردد:

مقدمه

این بخش مفاد زمینه تحقیق و موضوع ادبیات را ایجاد می کند.

بدنه

این قسمت معمولا برای توصیف موضوعات متفاوت مبحث اصلی با تقسیم آنها به زیربخش های متفاوت استفاده می شود. این قسمت نتایج اصلی تحلیل های پژوهش های صورت گرفته را توصیف می کند و مسیرهای بیشتری برای پژوهش را پیشنهاد می دهد. در این قسمت می بایست توسط نویسنده تفسیری انتقادی صورت گیرد تا به ادبیات موجود ارزشی اضافه گردد. این بخش نظرات و فرضیه هایی را افشا می کند که هر گونه اختلاف در مقالات پیشین را توضیح می دهد و برای مسائل کنونی راه حلی فراهم می آورد.

مرور سیستماتیک

مرور سیستماتیک از طرف دیگر از روش شناسی تبعیت می کند که برای تحلیل کمی و کیفی تعداد مشخصی از پژوهش های پیشین خیلی خوب برنامه ریزی شده است. معمولا مرور سیستماتیک بر روی یک سوال تمرکز می کند و دارای اهداف تحقیق شفافی است که به صورتی نظام مند بر روی آنها کار شده است. مرور سیستماتیک بر خلاف مرور روایی بر اساس یک استراتژی تعریف شده شکل می گیرد. مرور روایی و مرور سیستماتیک با تفاوتی جزئی سازماندهی می گردند. جزئیات این تفاوت در ذیل بیان گردیده است:

مقدمه

مرور سیستماتیک با سوالات تحقیق مشخصی آغاز می گردد که در قالب نتایج و نمونه های تحقیقات مورد مطالعه، تعریف می گردند.

روش ها (فقط برای مرور سیستماتیک)

این قسمت روش شناسی جامعی است که با روایت ادبیات موجود آغاز می گردد. معمولا معیارهای ورود / خروج بر اساس سوالات تحقیق تنظیم می گردند و پایگاه های داده بر اساس این معیارها جستجو می شوند. هنگامی که پژوهش های نمونه لیست گردیدند، آنگاه با جزئیات مورد تحلیل قرار می گیرند.

یافته ها

بخش یافته های مرور سیستماتیک تحلیل های داده جامعی است که اهمیت نتایج مطالعه را مشخص می کند. مرور سیستماتیک می تواند با فراتحلیل همراه گردد که شامل تحلیل آماری تحقیقات مورد نظر برای افزایش توان یافته ها می باشد.

بحث و نتیجه گیری

این قسمت معمولا داده های پژوهش را بر اساس اهمیت وزن و توان یافته های آنها تفسیر می کند. بنابراین این تحقیق یافته های تقویت شده ای را فراهم می کند که اعتبار خود را با دقت زیاد علمی روش تحلیلی به دست می آورند.

قبل از شروع به انجام مقاله مروری، بسیار مهم است که نوع مقاله مروری را مشخص نمایید و از ساختار مناسب آن تبعیت نمایید. یک ادبیات تحقیق موثر برای کامل نمودن چرخه حیات پژوهش از تعریف اهداف تحقیق صحیح گرفته تا تفسیر درست و ارائه یافته های پژوهش، اهمیت دارد.

روش های سازماندهی منابع هنگام انجام ادبیات تحقیق مقاله پژوهشی

نگارش ادبیات تحقیق نیازمند مطالعه و تطبیق چندین مقاله پژوهشی و منابع ادبیات موجود است. این امر با توجه به حجم بالای مقالات چاپ شده ای که نیازمند سازماندهی هستند، سردرگم کننده می باشد. هیچ روش دقیقی جز ترجیح شما برای مطالعه مقالات هاردکپی یا منابع آنلاین برای انجام این کار وجود ندارد. ممکن است که روش سنتی را پیش بگیرید و مقالات هاردکپی را مطالعه نمایید، شاید هم ترجیح دهید که پوشه ای در کامپیوتر خود ایجاد نمایید و مقالات را به صورت ذیل طبقه بندی نمایید:

  • مرتب نمودن اسامی نویسندگان بر اساس حروف الفبا
  • مرتب نمودن بر اساس سال چاپ مقاله
  • مرتب نمودن بر اساس موضوعات متفاوتی که به صورت ترتیبی سازماندهی شده اند.

برای کاربرانی که با فناوری آشنایی بیشتری دارند، سازماندهی ادبیات تحقیق بر اساس سال چاپ مقالات یا موضوع، ایده آل می باشد. استناد و لیست نمودن منابع در مقاله را می توان به صورت دستی و یا با استفاده از ابزارهای مدیریت منابعی مانند Endnote ایجاد نمود. استفاده از Endnote روشی فوق العاده برای ذخیره سازی منابع تحقیق و وارد ساختن آنها در مقاله بر اساس قالب مورد نظر مجله هدف محسوب می شود.

نکات و راهنمایی های این نوشتار به شما کمک می کند تا نگارش ادبیات تحقیق را به آسانی انجام دهید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *