پایان نامه و مقاله دو متن آکادمیک کاملا متفاوت از هم (از لحاظ مخاطب و هدف نگارش) می باشند. این دو متن دو قالب متفاوت دارند و از آنها می بایست انتظارات متفاوتی داشت. با مطالعه این نوشتار شما این امکان را می یابید که از پایان نامه خود مقاله یا مقالاتی را استخراج کنید.