انجام مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام مقاله

/
مقاله پژوهشی یک متن آکادمیک است که بر اساس پژوهش نویسنده و تحل…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام پایان نامه

/
زمانی که فرآیند انجام پایان نامه را شروع می کنید، احتمالا م…
,

بیان مسئله

/
پژوهش فرآیند تحقیقی نظام مند است که با اکتشاف حقایق جدید، ب…
,

شیوه صحیح درج وابستگی سازمانی (Affiliation) نویسندگان

/
در مقالات پژوهشی نویسندگان می بایست وابستگی سازمانی (Affiliation)…
,

نحوه شناسایی مجلات یغماگر

/
ناشرین یا مجلات یغماگر، آن دسته از مجلاتی هستند که اغلب ب…
,

ارائه جزئیات در قسمت مواد و روش ها

/
هنگام انجام مقاله در قسمت منابع مقاله می بایست اطلاعات کا…
,

اسرار قسمت های یافته ها و بحث و نتیجه گیری در فرآیند انجام مقاله

/
در بخش اول این نوشتار، آن چه که می بایست در قسمت های مق…
,

اسرار قسمت های مقدمه و مواد و روش ها در فرآیند انجام مقاله

/
بسیاری از مجلات از پژوهشگران انتظار دارند تا به فرآیند انجام مقال…