انجام مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

انجام مقاله

/
موسسه علمی پژوهشی فخر رازی آمادگی دارد تا در تمامی مراحل انجا…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

انجام پایان نامه

/
موسسه علمی پژوهشی فخر رازی آمادگی دارد تا در تمامی مراحل انجا…

آزمون TOLIMO

/
تولیمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Irani…

نحوه نگارش بیان مسئله مقاله پژوهشی (بخش اول)

/
پژوهش فرآیند تحقیقی نظام مند است که با اکتشاف حقایق جدید، ب…

شیوه صحیح درج وابستگی سازمانی (Affiliation) نویسندگان

/
در مقالات پژوهشی نویسندگان می بایست وابستگی سازمانی (Affiliation)…

نحوه شناسایی مجلات یغماگر

/
ناشرین یا مجلات یغماگر، آن دسته از مجلاتی هستند که اغلب ب…

ارائه جزئیات در قسمت مواد و روش ها

/
هنگام انجام مقاله در قسمت منابع مقاله می بایست اطلاعات کا…

اسرار قسمت های یافته ها و بحث و نتیجه گیری در فرآیند انجام مقاله

/
در بخش اول این نوشتار، آن چه که می بایست در قسمت های مق…

اسرار قسمت های مقدمه و مواد و روش ها در فرآیند انجام مقاله

/
بسیاری از مجلات از پژوهشگران انتظار دارند تا به فرآیند انجام مقال…

تفاوت مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی

/
کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مرجع تعیین اعتبار علمی مج…

پیگیری وضعیت مقاله در سیستم آنلاین ارسال مقاله مجلات

/
بیشتر مجلات دارای سیستم آنلاین ارسال مقاله هستند که سرعت…