انتخاب استاد راهنمای مناسب

یکی از کارهای ضروری دانشجو در آستانه نگارش پایان نامه، انتخاب استاد راهنمای مناسب است. از استاد راهنما انتظار می رود که به صورت اختصاصی دانشجوی خود را راهنمایی کند، زمانی که دانشجو به او نیاز دارد در دسترس باشد، حمایتگر و قابل اعتماد و خودمانی باشد، از دانشجو انتقاد سازنده کند، در حیطه پژوهش از تسلط خوبی برخوردار باشد، مطالب آموزشی را به نحوی ساختاربندی نماید که نظریات نسبتا آسان بین دانشجو و استاد مبادله گردد. به اندازه کافی به حیطه پژوهش علاقه مند باشد و خود را درگیر موفقیت دانشجو در دفاع از پایان نامه نماید.

یکی از مهمترین کارهای دانشجو، هنگامی که تصمیم به اخذ و گذراندن واحد پایان نامه می گیرد، انتخاب استاد راهنمای مناسب به عنوان فردی است که هنگام پژوهش مکررا به او مراجعه می کند. واضح است که چنین کاری اصلا آسان نیست اما در عین حال کلید موفقیت دانشجو در نگارش پایان نامه، چاپ مقاله در مجلات معتبر و در نتیجه گذراندن موفقیت آمیز دوره کارشناسی ارشد و دکترا است.

گاها این تصور اشتباه به وجود می آید که استاد راهنما می بایست فرآیند پژوهش را کنترل کند، اما کار اصلی استاد راهنما نظارت بر روند پیشرفت دانشجویان در نگارش پایان نامه است. می بایست بین کنترل و نظارت تمایز قائل شد. در واقع وظیفه اصلی استاد راهنما مدیریت پژوهش و روابط بین فردی است.

فخر رازی - استاد راهنما

مجلات علمی – پژوهشی

مجلات علمی – پژوهشی مجله علمی پژوهشی عبارت است از هر گونه تولید علمی که در پی جستجوی حقایق و انتشار آن در میان مردم و در جهت حل یک مساله یا طرح اندیشه و ایده ای در خصوص موضوعی از موضوع های علمی به وسیله مطالعه ای سیستماتیک، برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده های طبیعی به دست آید و از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به کاربردها، روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد. هدف اصلی مقاله علمی پژوهشی ایجاد کردن یک استدلال می باشد. یکی از بخش های مهم چنین مقاله ای مرور ادبیات یا review of literature است. در یک مقاله علمی پژوهشی، ادبیات بعنوان اساس و بنیان کار مطرح است و از بینش و بصیرت جدیدی حمایت می کندکه محقق به دنبال ایجاد آن است.. مخاطبین و خوانندگان اصلی این گونه مجلات معمولا عبارتند از اساتید دانشگاهها، دانشجویان دوره دکتری و ارشد، و همه محققانی که در مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدی

در اغلب دانشگاه‌های دنیا یکی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد و دکتری ارائه گزارش مکتوب از یک کار پژوهشی است که دانشجو با راهنمایی حداقل یکی از استادان انجام داده باشد. علاوه بر ارائه گزارش مکتوب لازم است، دانشجو با حضور در جلسه دفاع گزارشی شفاهی نیز عملکرد خود را ارائه دهد. رساله و پایان‌نامه، نتیجه ماندگار کار علمی یک دانشجو بعد از طی تحصیلات عالیه به‌ حساب می‌آید. بنابراین بهتر است قبل از شروع کار خود  به نکات زیر توجه نمایید:

 

در اغلب دانشگاه‌های دنیا یکی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد و دکتری ارائه گزارش مکتوب از یک کار پژوهشی است که دانشجو با راهنمایی حداقل یکی از استادان انجام داده باشد. علاوه بر ارائه گزارش مکتوب لازم است، دانشجو با حضور در جلسه دفاع گزارشی شفاهی نیز عملکرد خود را ارائه دهد. رساله و پایان‌نامه، نتیجه ماندگار کار علمی یک دانشجو بعد از طی تحصیلات عالیه به‌ حساب می‌آید. بنابراین بهتر است قبل از شروع کار خود  به نکات زیر توجه نمایید: